Posts

'पॉन्झी स्कीम'ची विलक्षण कहाणी! (अतुल कहाते)

Image
'पॉन्झीस्कीम'चीविलक्षणकहाणी! (अतुलकहाते)- अतुलकहाते akahate@gmail.com

अलीकडंचबंगालमध्येसुदिप्तसेनम्हणूनओळखल्याजाणाऱ्यामाणसानंचिटफंडप्रकारच्यायोजनेकडंगुंतवणूकदारांनाआकर्षूनघेतलंआणिभरपूरपैसेगोळाकरूनपोबाराकेला. अशाप्रकारचेप्रकारदुर्दैवानंवारंवारघडूनसुद्धाआर्थिकसाक्षरतापुरेशीनसल्यामुळेबिचारेगुंतवणूकदारअशायोजनांकडंआकृष्टहोतराहतातच. अशायोजनांनापॉन्झीस्कीम्स, असंकाम्हणतात, यामागचीहीअद्‌भुतकहाणी.... 

वॉलस्ट्रीटवरगोंधळघालणाराआणिप्रचंडमोठागैरव्यवहारकरणारापहिलामाणूसम्हणूनआपणचार्ल्सपॉन्झीचंनावआपणघेऊशकतनसलोतरीअसलीकामंकरण्यातसगळ्यातयशस्वीठरलेला "घोटाळे'बाजमाणूसम्हणूनआपणपॉन्झीचाउल्लेखनक्कीचकरूशकतो. फसवणुकीच्याबाबतीतत्यानंसगळ्यांनामागंटाकणाराअसाकाहीकारनामाकरूनदाखवला, कीतेव्हापासूनकुणीहीकेलेल्याआर्थिकघोटाळ्यांनालोकसर्रासपॉन्झीस्कीमम्हणायलालागले! झटपटश्रीमंतहोण्याचंस्वप्नदाखवूनलोकांनाटोप्याघालणारेअनेकबिलंदरअसतात. यासगळ्यांवरकळससाधणाराम्हणूनआपणपॉन्झीकडेबघूशकतो. इटलीमध्येजन्मलेल्या

पॉन्झी.. एक विकतचे दुखणे

Image
पॉन्झी.. एकविकतचेदुखणेश्रीमंतहोण्याचीकुणाचीइच्छानसते? त्यातझटपटश्रीमंतहोण्याचीस्वप्नेपाहणारेअनेकअसतात.निशांतसरवणकर | Updated: December 20, 2015 2:53 AMSHARES·Facebook·Twitter·Google Plusश्रीमंतहोण्याचीकुणाचीइच्छानसते? त्यातझटपटश्रीमंतहोण्याचीस्वप्नेपाहणारेअनेकअसतात. अशाव्यक्तींनाआमिषांच्यामोहजालातअडकवूनस्वत:चीतुंबडीभरणाऱ्यांचेचकायमफावतआलेआहे. देशभरातचनव्हेतरजगभरातचिटफंडवापॉन्झीस्कीम्सच्यानावानेसर्रासराजरोसपणेगुंतवणुकीच्यानावाखालीमूर्खबनविण्याचाधंदाअव्याहतसुरूआहे. शासनाचीकुठलीहीयंत्रणाअशायोजनांनाआणित्याराबविणाऱ्याकंपन्यांनाआवरघालूशकलेलीनाही. सततअशायायोजनाबाजारातयेतआहेतआणिगुंतवणूकदारांचीफसवणूकहोतआहे. कोटय़वधीरुपये